#22
INK ON PORCELAIN
15CMX15CM
2011

#21
INK ON PORCELAIN
15CMX15CM
2011

#20
INK ON PORCELAIN
15CMX15CM
2011

#19
INK ON PORCELAIN
15CMX15CM
2011

#18
INK ON PORCELAIN
15CMX15CM
2011

#17
INK ON PORCELAIN
15CMX15CM
2011

#16
INK ON PORCELAIN
15CMX15CM
2011

#15
INK ON PORCELAIN
15CMX15CM
2011

#14
INK ON PORCELAIN
15CMX15CM
2011

#13
INK ON PORCELAIN
15CMX15CM
2011

#12
INK ON PORCELAIN
15CMX15CM
2011

#11
INK ON PORCELAIN
15CMX15CM
2011

#10
INK ON PORCELAIN
15CMX15CM
2011

#9
INK ON PORCELAIN
15CMX15CM
2011
theme